17 april 2023, 13.00-17.00 Digitalt via Zoom

ÖPPET FÖR ALLA Välkommen att lyssna till våra gäster Emma Sterky, kanslichef Nationell samordnare för Agenda 2030 och Clara Thorgren & Maria Lindelöf från Enköpings kommun

Vårstämma Förbundet Agenda 2030

PROGRAM

  • 13.00-13.45 Emma Starky, kanslichef Nationall samordnare för Agenda 2030
  • 14.00-14.45 Clara Thorgren & Maria Lindelöf, Enköpings kommun
  • 15.00-17.00 Stämma

Involvera unga i dialogen

Vår första gäst är Emma Starky, kanslichef Nationell samordnare för Agenda 2030 som kommer att prata om ungas inkludering.

Emma sterky 2 foto kristian pohl kontakt webbsida 768x768

Emma Starky, kanslichef Nationell samordnare för Agenda 2030

– Att inkludera den yngre generationen i dialogen om hur vi ställer om samhället till hållbar utveckling är essentiellt för att vi ska lyckas med samhällstransformationen.

Det är också ett uttalat krav i Natsam2030:s uppdrag där “ett särskilt fokus ska läggas på barnets rättigheter, däribland barns och ungas perspektiv och rätt till delaktighet och på vad som behöver göras för att nå dem som befinner sig i en särskilt utsatt situation”.

– Det handlar inte om att unga ska medverka endast i egenskap av att de är just unga, utan det handlar om att inkludera ungas perspektiv och erfarenheter av relevans för ett specifikt fokusområde eller frågeställning, säger Emma Sterky.

Hon kommer även att ge oss en liten spaning framåt.

–Vi överlämnar ett betänkande om Sveriges framtida samordningsarbete för genomförandet av Agenda 2030 och lanserar en färdplan för hållbar ekonomisk utveckling innan sommaren och vi hoppas att båda kommer att bli intressanta underlag för det fortsatta arbetet och omställningen till ett hållbart samhälle, säger Emma Sterky.

Enköping har bestämt sig

– Vi vill vara i framkant och dra vårt strå till stacken för klimatneutral och hållbar stadsutveckling. Nu vill vi berätta hur, säger huvudprojektledare Clara Thorgren och delprojektledare Maria Lindelöf.

Maria och Clara

Just nu pågår ett utvecklingsarbete i Enköpings kommun inom ramen för det nationella innovationsprogrammet Viable Cities där kommunen tecknat ett Klimatkontrakt. Kommunens mission är att öka takten mot klimatneutralitet genom att kunskapshöja, inspirera, möjliggöra och koordinera för en framtidsäkrad livskvalitet i Enköping.

Hållbar stadsdelsutveckling är en av de allra viktigaste pusselbitarna för att lyckas med klimatomställningen, men kommunorganisationen har inte ensam rådighet över klimat- och hållbarhetsfrågor och kan inte av egen kraft genomföra omställningen mot klimatneutralitet.

– Ett nära samarbete och god samverkan med markexploatörer, byggaktörer och fastighetsägare är avgörande för att hitta lösningar på gemensamma utmaningar, säger Clara Thorgren.

Enköpings kommun har därför utsett en stadsdel; Myran som en testbädd och katalysator för kommunens arbete med hållbar stadsdelsutveckling och ska vara en katalysator för hela kommunens klimatomställning.

– Här provar vi oss fram och lär oss hur vi bäst samverkar för, planerar och bygger utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, säger Maria Lindelöf.

Tillsammans med byggaktörer har kommunen antagit fram ett hållbarhetsprogram som nu ska realiseras. Detta målstyrda arbete inom samhällsbyggnadsprocessen är viktigt för Enköping som en del i att bli klimatneutrala, men också som ett lärprojekt för Sverige och hela världen.