Aktiviteter

På gång

Här presenteras aktiviteter som fortfarande är i planeringsfasen och utan ett fastställt datum. Blir du nyfiken på vad vi planerar så hör av dig till oss.

Webinarier

Med början i september 2020 kommer webinarier att erbjudas fortlöpande med fokus på relevanta hållbarhetsfrågor och ämnesområden. Vi hoppas att ämnesvalen efterhand i ökande omfattning kommer att kunna bygga på medlemmarnas egna önskemål.

Nätverksträff för småföretags-medlemmar

Planeras som en serie träffar för de mindre medlemsföretagen. Vid den första träffen fokuseras på alla de 17 globala målen och vad de innebär och innehåller. Hemläxa blir att till träff nummer två identifiera vilka/vilket mål som är mest relevanta för det egna företaget att arbeta med. Vid andra träffen delas gruppen in beroende på vilka mål man valt och arbetar sedan med dessa. Träffarna sker fysiskt och avslutas med AW tillsammans.

Kunskapsbank om medlemmarnas arbete med Agenda 2030

Avsikten är att efterhand bygga upp en samlad övergripande kunskap om Agenda 2030-arbetet hos respektive medlem, så att kansliet kan förmedla kontakter för medlemmar som söker hjälp och idéer för sitt eget arbete

Solsafari

För att fånga upp det stora intresse som nu finns för solenergi, planeras en solsafari; en rundtur, med besök vid ett antal befintliga solenergi-installationer och med information om de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för installation på privata eller företagsägda fastigheter.

Ungdomens hållbarhetsting

Efter uppehållet 2020 planeras att åter genomföra ungdomens hållbarhetsting, där unga från gymnasieskolor träffas och diskuterar idéer och lösningar med företag och andra beslutsfattare från regionen. Förbundet hoppas också kunna utveckla andra aktiviteter mot ungdomar och unga vuxna vid sidan av ungdomens hållbarhetsting.

Hållbarhetsmässa

Ytterligare en idé som styrelsen ännu inte har tagit ställning till, är att arrangera en hållbarhetsmässa där ett brett spektrum av utställare med hållbarhetsprofil bjuds in för att presentera sina produkter, lösningar och erbjudanden