Medlemskap

Förbundet Agenda 2030 är en opolitisk ideell förening som påverkat beslutsfattare och stöttat medlemmar inom hållbar utveckling sedan 1994. Mycket har hänt sedan starten, men vikten av en hållbar framtid har aldrig varit mer aktuell än nu. ⁠
Vi är din självklara partner när du söker stöd för ditt hållbarhetsarbete som företagare, organisation myndighet eller förening. Bli medlem du med!

23092022 namnlost 1092

Bild: Lotta Görling

Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Sedan start har vi arbetat för att sprida kunskap, samverka, inspirera och stödja hållbarhetsarbetet i Västmanlands län och Heby kommun. Det betyder att även om navet för Förbundet Agenda 2030 är beläget i Västerås så strävar vi efter att vara lika självklara för alla medlemmar – oavsett hemvist.

Vi tror att samverkan och partnerskap kring gemensamma utmaningar är nyckeln för hållbar förändring, och där är vi en arena där aktörer kan samlas, samverka och få kunskap. Tyngden och drivkraften bakom Förbundet Agenda 2030 bygger på våra medlemmars engagemang. Tillsammans är vi ett 60-tal medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor.

Kom med och påverka du också!

Vad innebär medlemskapet?

Som medlem kan du medverka i de olika nätverk och projekt som Förbundet Agenda 2030 bedriver. Du kanske har en egen projektidé men saknar någon att samverka med ?

Du får möjlighet till rådgivning, utbildningar och rad olika seminarier. Dessutom ingår ett brett kontaktnät.

Som medlem förväntas du delta på förbundets stämmor, och förutom att genomföra stämmoförhandlingarna brukar stämmorna innehålla seminarier, studiebesök och kulturaktiviteter.

Medlemsavgifter

Den årliga avgiften är uppdelad i en medlemsavgift om 1 000 kr samt en avdragsgill serviceavgift:

Kommuner betalar 2,10 kr per invånare och år.

Företag, myndigheter och organisationer väljer en nivå utifrån storlek och engagemang. Den lägsta nivån är i första hand tänkt för mindre ideella föreningar, skolor och andra med begränsad betalningsförmåga.

Möjliga avgiftsnivåer är:

  • 30 000 kr,
  • 12 500 kr,
  • 6 000 kr
  • 3 000 kr

Medlemskap beslutas av styrelsen.

Stadgar för Förbundet Agenda 2030

§1 Namn, säte och organisationsform Förbundet Agenda 2030 är en ideell förening med säte i Västmanlands län.

§2 Ändamål, verksamhet och vision Förbundets ändamål är att bidra till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling som långsiktigt skapar förutsättningar för det goda livet. Detta görs genom informationsinsatser samt genom förbundets strävan att vara en nätverksbyggare, pådrivare och kunskapsbank.

Förbundet ska verka för ett utökat samarbete mellan olika aktörer och medverka till att medvetenheten om en hållbar livsstil och samhällsutveckling ökar bland allmänheten.

Verksamheten ska utgå från förbundets vision, som den uttrycks i de fem hörnpelarna långsiktighet, ekologi, solidaritet, hållbara relationer och delaktighet.

Förbundet vilar på en demokratisk grund och är partipolitiskt och religiöst obundet.

§3 Medlemskap Medlem i förbundet kan vara kommuner och övriga myndigheter, företag, organisationer, föreningar och andra som stöder förbundets ändamål och verksamhet och betalar de av förbundsstämman fastställda avgifterna. Medlemsansökan inlämnas till och ska godkännas av förbundets styrelse, eller av den som styrelsen delegerar beslutanderätten till. Varje medlem i förbundet äger en röst vid förbundsstämmorna. Rösträtt förutsätter att de av förbundsstämman beslutade avgifterna är betalda. Om medlem önskar lämna förbundet, eller ändra nivån på sitt medlemskap, ska meddelande om detta lämnas till styrelsen senast den 1 september. Förändringen träder i kraft från och med närmast följande kalenderår. Medlem som inte betalar de av förbundsstämman beslutade avgifterna, eller motverkar förbundets verksamhet, kan uteslutas av förbundsstämman. Medlem som motverkar förbundets verksamhet kan av styrelsen suspenderas fram till kommande förbundsstämma.

§4 Avgifter Storleken på medlemsavgifterna, liksom de förmåner och villkor som är kopplade till de olika medlems-nivåerna, fastställs normalt av förbundets vårstämma. Beslut om avgifter kan också ske i samband med förbundets höststämma.Vid omröstning på stämma gällande ändring av medlemsavgifter baserade på invånarantal har endast medlemmar som är primärkommuner rösträtt. Övriga medlemsavgifter beslutas av berörda medlemmar.

§5 Styrelse Förbundet leds av en styrelse med lägst tio och högst femton ledamöter. Bland ledamöterna utser stämman en ordförande. Styrelsen ska ha en så jämn köns- och åldersfördelning som möjligt. Förbundets medlemssammansättning ska återspeglas i styrelsen. Ledamöter liksom förbundsordförande utses av vårstämman. Mandattiden för ledamöterna och ordföranden är två år. Valen bör organiseras så att endast omkring hälften av ledamöternas mandattid löper ut vid respektive vårstämma. Styrelsen utser själv vice ordförande, sekreterare, kassör och ansvarig utgivare för Gröna Draken. Sekreterare, kassör och ansvarig utgivare behöver inte vara ledamöter av styrelsen. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av den vid sammanträdet sittande ordföranden. Styrelsen bestämmer tid och plats för sammanträden och utarbetar en arbetsordning som reglerar styrelsearbetet. Ledamot som under mandatperioden önskar lämna styrelsen ersätts vid behov efter att fyllnadsval förrättats vid höststämman.

§5 Revisorer Förbundet ska bland medlemsorganisationerna utse förtroendevalda revisorer med uppgift att granska föreningens verksamhet och räkenskaper. Revisorerna utses av vårstämman och ska till antalet vara två ordinarie och en suppleant.

§6 Valberedning Valberedningen utses vid vårstämman och består av det antal ledamöter som stämman beslutar. Mandatperioden är ett år. Eventuella fyllnadsval kan förrättas vid höststämman.

§7 Förbundsstämmor Ordinarie förbundsstämma hålls två gånger per år, i april (vårstämma) och i oktober (höststämma). Extra stämma hålls då styrelsen så beslutar eller då minst en femtedel av medlemmarna så kräver. Kallelse till ordinarie förbundsstämma med föredragningslista ska ske skriftligen minst en månad före stämman. Handlingar med beslutsförslag ska vara utskickade minst 14 dagar före stämman. Kallelse, föredragningslista och handlingar till extra förbundsstämma ska vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar före stämman. Kallelse, föredragningslista och handlingar sänds normalt elektroniskt via mejl till den av medlemsorganisationen utsedde kontaktpersonen för vidarebefordran till ombud och andra berörda personer inom organisationen. De medlemsorganisationer som så önskar har rätt att få kallelse, föredragningslista och handlingar på papper via ordinarie postgång. Som förbundsstämmans beslut gäller den mening som erhållit de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning och i andra frågor gäller den mening som biträds av den sittande ordföranden.

Vid vårstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning.

4. Fastställande av röstlängd.

5. Föredragning av förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkning.

6. Föredragning av revisionsberättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det verksamhetsår som berättelsen avser.

8. Fastställande av avgifter och arvoden för nästkommande verksamhetsår.

9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för nästkommande verksamhetsår.

10. Val av ordförande för förbundet.

11. Val av övriga styrelseledamöter.

12. Val av suppleanter.

13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

14. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande.

15. Övriga anmälda ärenden:

  • som styrelsen hänskjutit till avgörande av stämman
  • som medlem senast 14 dagar före stämman, hos styrelsen skriftligen begärt skall behandlas på stämman
  • som revisor hemställt om behandling av.

Vid höststämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning.

4. Fastställande av röstlängd.

5. Fastställande av arbetsprogram och budget för nästkommande verksamhetsår.

6. Övriga anmälda ärenden:

  • som styrelsen hänskjutit till avgörande av stämman
  • som medlem senast 14 dagar före stämman, hos styrelsen skriftligen begärt skall behandlas på stämman
  • som revisor hemställt om behandling av.

§7 Firmatecknare Förbundets firma tecknas av ordföranden eller av vice ordförande var för sig.

Styrelsen beslutar om attest- och utanordningsrätt samt övriga rutiner för den ekonomiska verksamheten.

§9 Öppenhet I enlighet med sin demokratiska grundsyn strävar förbundet efter en stor öppenhet i sin verksamhet

§9 Räkenskapsår Förbundets räkenskapsår är kalenderår.

§10 Stadgeändring Beslut om ändring av stadgarna fattas på ordinarie vår- eller höststämma.

§11 Upplösning Beslut om förbundets upplösning fattas vid två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum. Vid upplösningen av förbundet ska återstående medel fördelas bland de som vid tidpunkten ifråga är medlemmar, i förhållande till gällande avgifter.

Stadgarna reviderades senast på förbundets vårstämma 2020

Medlemmar

ABB AB

ABF Västmanland

Aroseken

Bo Lundén Redovisningsbyrå

Bostads AB Mimer

Centerpartiet i Västmanlands distrikt

Coompanion Västmanland

Fagersta kommun

Folkuniversitetet Västmanland

FVB Sverige AB

Gycklargruppen Trix

Görlings Skrivbyrå AB

Hallstahammars kommun

Hem till Gården

Hitachigymnasiet

Hyresgästföreningen Västmanland

Kopparlundsgymnasiet

Kungsörs kommun

Köpings kommun

Länsstyrelsen i Västmanlands län

m4 gruppen AB

Miljöpartiet de Gröna i Västmanland

Mälardalens universitet

Mälarenergi AB

Naturskyddsföreningen Västmanland

Norbergs kommun

Nya Västerås Flygplats AB

RF - SISU Västmanland

Riksbyggen Västmanland

Sala kommun

Sala Sparbank

Sala Heby Energi AB

Sensus Svealand

Skinnskattebergs kommun

Socialdemokraterna i Västmanland

Solkraft Direkt Montage Sverige AB

Sparbanken Västra Mälardalen

Studiefrämjandet Uppsala- Västmanland

Studieförbundet Vuxenskolan

Surahammars Folkets Husförening

Surahammars kommun

Svealandstrafiken

Uponor AB

Vafab Miljö Kommunalförbundet

Vänsterpartiet Västmanland

Västerås Folkhögskola

Västerås stad

Västerås Stadsmission

Västerås Stift

Västmanlands Luftvårdsförbund

Västmanlands Länsbildningsförbund

Västra Mälardalens Energi & Miljö

Yonderful

Bli medlem