Shutterstock 1110306626

Färre kvinnor än män söker och får företagsstöd

I våras 2021 startade Region Västmanland en studie för att undersöka varför kvinnor som driver företag inte söker och får finansiellt stöd i samma utsträckning som män som driver företag. Nu är studien avslutad.

Region Västmanland får årligen finansiella medel från regeringen som används till olika insatser för att främja hållbar utveckling och tillväxt i länet. Företagsstöd, ett ekonomiskt stöd direkt till små och medelstora företag, är ett av dessa.

Färre kvinnor än män söker och får företagsstöd

Företagare runt om i hela länet utvecklar idéer, innovationer och erbjudanden som skapar arbetstillfällen och bidrar till vårt samhälle. Det är viktigt att de stödinsatser som finns är kända och tillgängliga för en mångfald av företagare. Men så är inte fallet i dag – undersökningar visar att män i högre utsträckning än kvinnor söker och får finansiellt stöd.

Därför gav Region Västmanland en analysbyrå i uppdrag att göra djupintervjuer med kvinnor som driver företag i Västmanland. De ville undersöka varför könsfördelningen ser ut som den gör och vad som kan göras annorlunda för att få fler kvinnor att söka stöd. I ett pressmedelnde säger Marie Stenman från Glappet analysbyrå som varit ansvarig för studien:

– En röd tråd är att de intervjuade kvinnorna inte upplever att samhällets stödinsatser för företag riktar sig till just dem och deras verksamheter. Därför är det viktigt att vi ställer oss frågan: Tänk om det inte är kvinnorna som driver eller skulle vilja driva företag som utgör ett problem som vi ska hitta lösningar på? Det kanske i stället är systemet vi skapat kring företagsfrämjande som är problemet? Då behöver vi helt andra typer av lösningar.

Ska utveckla arbetet med företagsfrämjande och företagsstöd

Intervjuerna är nu sammanställda och analyserade, och de kunskaper och insikter som kommit fram i arbetet följer med vidare i projektet Omställning Västmanland.

– Den här studien ger oss anledning att fundera på hur vi bäst kan utveckla vårt erbjudande kopplat till företagsfrämjande – bland annat behöver vi se över hur de stöd vi erbjuder når företagen, hur vi kommunicerar och vårt sätt att arbeta. Med hjälp av vår regionala utvecklingsstrategi och insikterna från företagarna i den här studien ser jag goda möjligheter för oss att skapa mervärde och hitta utvecklade arbetssätt, säger Maria Lidberg, projektledare för Omställning Västmanland.

Ett mer diversifierat näringsliv

Det finns ambitioner och målsättningar i Västmanlands regionala utvecklingsstrategi som väl möter de olika drivkrafter som många människor som driver företag i regionen har. Studien har visat att det finns en stor potential i att fokusera på alla de företag och företagare som är viktiga för regionens hållbara utveckling. Region Västmanland har ett uppdrag att bredda och fördjupa det företagsfrämjande arbetet och då är kunskaper som hjälper till att göra det helt avgörande.

När fler företag och företagare får tillgång till de offentliga resurserna kommer också fler idéer att kunna utvecklas. På så sätt kan näringslivet i Västmanland bli mer diversifierat och mindre sårbart och Västmanland kan växa hållbart.

Få kunskapen, idéerna och de nya lösningarna för ett hållbart samhälle