Boy sitting on wall with football 109433579 5700x3800

Bild: iStock

Forskare: snedvriden mediebild av utsatta områden

Utsatta områden skapar rubriker, ofta kopplat till oro, utanförskap och otrygghet. Terence Fell, universitetslektor i statsvetenskap har tillsammans med sina kollegor vid Mälardalens universitet (MDU), Karolinska Institutet (KI) och Stanford University, jämfört positiva faktorer i utsatta områden med en negativ mediebild.

Boy sitting on wall with football 109433579 5700x3800

MDU:s forskning visar att mediebilden av utsatta områden inte alltid stämmer överens med hur medborgarna som bor där uppfattar området. Forskningen visar också att mötesplatser som fotbollsplaner är viktiga för att skapa känsla av samhörighet och trygghet.

Bild: iStock

Resultatet? Människor som bor i utsatta områden har en annan syn på området än den bild som media målar upp.

Forskargruppen har engagerat unga i att dokumentera utsatta områden i bildform med hjälp av en app. På så sätt anser sig forskarna ha fått en unik förståelse för dessa områden inifrån.

– De unga män som rekryteras som medborgarforskare är utstötta, det vill säga människor som inte bara berövats sin sociala rörlighet, sin representation och identitet utan också många gånger målas ut som fruktade och demoniserade i media. Med hjälp av medborgarforskning som används i denna studie nådde vi grupper i samhället som annars är svåra att nå ut till. Metoden ger upphov till ett samhällsengagemang hos dessa grupper, ett engagemang som också inspirerar och som annars är svårt att uppnå, säger Terence Fell.

Fotbollsplan och fritidsgård motgift mot effekterna av utanförskap

Terence Fell menar att medborgarforskning inte bara handlar om att skapa ”empowerment”, i termer av självbestämmande, delaktighet och möjlighet att kunna påverka sin tillvaro, utan också om att synliggöra annars osynliga frågor, som exempelvis vikten av den lokala matvarubutiken, fotbollsplaner och fritidsgårdar – de ungas plats.

– Vår forskning har gett oss insikter om platser som betyder mest för utstötta unga män. I det här fallet visade deras bilder att den lokala hörnmarknaden, fotbollsplanen och fritidsgården fungerar som ett motgift mot effekterna av utanförskap i stadsdelarna Fröslunda och Skiftinge i Eskilstuna. Resultatet är applicerbart även på andra utsatta områden.

Med den här insikten kan forskarna nu, enligt Terence Fell, börja motverka medborgarnas brist på inflytande i den lokala politiken

”Unga som bor i utsatta områden upplever att dessa mötesplatser är värdefulla och skapar en känsla av trygghet”

Terence Fell

Insikter för att utveckla stadsdelarna

– Det här är värdefulla insikter om att det är viktigt att människor som bor i utstötta områden har tillgång till platser som kan hjälpa dem att känna tillhörighet. Det är absolut nödvändigt att Eskilstunas politiker är medvetna om att vi behöver skapa och utveckla sociala och fysiska sammanhang, som fotbollsplaner och fritidsgårdar, för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Unga som bor i utsatta områden upplever att dessa mötesplatser är värdefulla och skapar en känsla av trygghet – i motsats till den bild media visar av Fröslunda och Skiftinge – och det behöver vi ta fasta på, säger Terence Fell.