Offshore wind power and energy farm with many wind turbines on the ocean 1271332416 2672x1125

Havsbaserad vindkraft – möjligheter för Östersjön, klimatet och sysselsättningen på Gotland

Ansökningarna för att etablera havsbaserad vindkraft runt Gotland ökar. Om dessa projekt blir verklighet kan Gotland bli självförsörjande på elektricitet istället för att vara beroende av el från fastlandet. Tillgången till grön el ger också möjligheter att via elektrolys producera stora mängder vätgas. För varje kilo vätgas produceras åtta kg syrgas samt spillvärme. Vad innebär det för möjligheter för Östersjön?

På ett seminarium i Almedalen den 6 juli diskuterar vi vad detta kan användas till och vad det skulle kunna innebära för Östersjön, klimatet och sysselsättningen på Gotland.

Bland annat diskuteras möjligheterna att använda den syrgas som bildas för att syresätta Östersjöns döda bottnar. Trots omfattande åtgärder för att minska tillförseln av näringsämnen till Östersjön är syresituationen i Östersjöns djupområden alltjämt mycket ansträngd. På praktiskt tagit alla vattendjup som överstiger 70 meter är syreförrådet i vattnet utarmat och bottensedimenten reducerade varvid giftigt svavelväte bildas.

Vid de havsbaserade vindkraftparker som planeras att anläggas på flera platser i Östersjön finns i några fall också planer på att i anslutning till vindkraftverken tillverka vätgas. Vid elektrolysen av vatten till vätgas bildas betydande mängder syrgas som en biprodukt.

– Preliminära beräkningar visar att de mängder syrgas som kommer att genereras vid vätgasproduktion är så pass stora att de tveklöst skulle innebära ett väsentligt tillskott av syrgas till för Östersjöns bottenvatten. Vi ser en stor potential i detta men självklart finns det även tekniska utmaningar med att leda ned så stora mängder av syrgas till de djup och stora ytor som behöver behandlas, säger Östen Ekengren, senior rådgivare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vill du läsa mer? Anmäl dig till nyhetsbrevet