Vattenparken MW Tovatt 892px

Här börjar färden till Sätra

Utvecklingen av den nya stadsdelen Sätra är ett av de största projekten i Västerås stad under de kommande åren. Här ska 2 000 bostäder byggas för ett stort antal personer. Dessutom planeras äldreboende, förskolor, idrottshall och kollektivtrafik redan vid inflytt.

Vattenparken MW Tovatt 892px

Förslag på hur vattenparken på Sätra kan komma att se ut. Illustration: Tovatt Architects & Planners och Mandaworks AB

Fokus ligger på en hållbar miljö för lek, liv och fritid. Sofia Kaddani, projektledare Västerås stads teknik- och fastighetsförvaltning, säger att stadsdelen kommer att växa fram i samklang med naturen runt om.

– Vi ser till att skogen blir en naturlig del av Sätras mötesplatser och en plats för rekreation för alla invånare i Västerås, inte bara de som flyttar hit. Därför försöker vi skapa ett område där vi till stor del bevarar mycket av det gröna och använder det till en attraktiv miljö. Samtidigt bygger vi modernt med den teknik som finns, bland annat solceller på taken och laddstolpar för elbilar på tomten, säger Sofia Kaddani.

Idéstyrka bakom hållbart byggande

Västerås stad har tillsammans med Mälarenergi tagit fram en hållbarhetsmanual för företagen som vill bygga i Västerås. Manualen är tänkt att inspirera byggaktörerna till att ta fram och använda sina bästa idéer kring hållbart byggande. När idén till att bygga Sätra föddes utlystes en arkitekttävling, där det slutliga förslaget blev en kombination av två bidrag. De två arkitektkontoren Tovatt arkitekter och Mandaworks fick enas om ett gemensamt förslag.

– Genom samverkan vill vi se till att Sätra blir ett föredöme inom hållbar stadsbyggnad. Att bygga hållbart är inget nytt, det unika här är att det handlar om att bygga en hållbar förebild att ta efter, i sociala frågor såväl som för klimat och miljö, säger Sofia Kaddani.

Fladdermöss och solceller

Det är inte bara levnadsstandarden för de framtida boende i Sätra som planeras. Även fladdermöss och insekter tar del av hållbarhetstänket. I området kring Sätra lever flera arter av fladdermöss. För att djuren ska trivas lika bra som de boende har en rad lösningar planerats in. Till exempel är de solcellsdrivna gatlamporna anpassade för fladdermössen; lampornas sken ökar i styrka när någon passerar under dem.

Området kan även bidra till ökad biologisk mångfald, bland annat genom att komplettera naturtyper med nya, som att utveckla ett befintligt dike till en vattenpark, Sätras blå ådra.

– En vattenspegel kommer då gynna fler arter, som insekter och fåglar. Vi kommer även att bygga broar som man kan promenera över, säger Sofia Kaddani.

Odling och uppväxt

Möjligheter till odling ska erbjudas i hela stadsdelen, såväl på allmän platsmark som på kvartersmark, även allmänna frukt- och bärträdgårdar ska anläggas i stadsdelen. Barnens verksamheter finns placerade i direkt anslutning till ett grönområde och en större lekpark anläggs i mitten av stadsdelen, i den park som utgör Sätras gröna lunga.

– För barnen vill vi bygga ett Sätra där gatorna blir en plats för lek. Vi planerar i första hand utifrån cyklister och gåendes perspektiv, vilket innebär att Sätra blir en plats för rörelse med gott om utrymme, säger Sofia Kaddani.

Bilar i gångfart

Bilparkeringar kommer att vara samlade i områdets ytterkanter men även i mindre omfattning inom Sätra. Vid förskolor, skolor och andra samhällsfastigheter samt mindre bostadsgator är det endast tillåtet att köra i gånghastighet. Kollektivtrafiken är prioriterad, tillsammans med gång- och cykeltrafik som är separerad så mycket som möjligt.

– Vi strävar efter att få se mer satsningar på hållbar mobilitet, där hållbara färdmedel får ökat utrymme. På Sätra tänker vi oss en framtid med fordonspooler, ett utbud av mindre fordon som elcyklar, elscootrar eller liknade och vi strävar efter att det ska finnas möjlighet att ladda elbilen redan vid inflyttning, säger Sofia Kaddani.

Välkommen hem 2023

Ambitionen med Sätra är en stadsdel med plusenergihus, hållbara uppvärmningssystem och solpaneler. Den första inflyttningen till en trädgårdsstad med parken som en grönskande midja genom området sker i slutet av 2023.