Car Driving Over Globe with Trees Flowers and Birds 96420121 4636x3593

Svenska utsläpp fortsätter att minska

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin fortsätter att minska. Under årets första kvartal minskade de med 5 procent jämfört med motsvarande period 2020, visar preliminär statistik från SCB

Utsläppen minskar i flera branscher, men allra mest i transportbranschen, säger SCB i ett pressmeddelande.

– Utsläppen från transportbranschen minskade med 38 procent under första kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal förra året. Framför allt minskade utsläppen från flyget kraftigt, säger Nils Brown, utredare på SCB.

Utsläppen från Sveriges hushåll minskade med knappt 3 procent, vilket beror på minskat bilresande. Även inom bygg- och anläggningsbranschen, jord-, skogsbruk och fiske, tjänstenäringar och den offentliga sektorn minskade utsläppen något.

– Däremot ökade utsläppen av växthusgaser från energibranschen med knappt 10 procent. Där ingår även vatten, avlopp och avfall, säger Nils Brown.

Stor minskning 2020

Utsläppen från den svenska ekonomin minskade kraftigt under 2020, särskilt efter att coronapandemin brutit ut. Men även jämfört med det fjärde kvartalet 2020 minskade utsläppen under det första kvartalet 2021.

– Om vi jämför det första kvartalet 2021 med det fjärde kvartalet 2020 minskade utsläppen med 3 procent. Men man ska vara väldigt försiktigt med sådana jämförelser eftersom såväl väder som produktionsmönster skiljer sig mycket åt. Därför jämför vi främst med motsvarande perioder föregående år, säger Nils Brown.

Utsläpp från ekonomin

SCB:s miljöräkenskaper redovisar miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Utgångspunkten är den svenska ekonomins miljöpåverkan oavseUtsläpp från ekonomintt var i världen den sker. Under första kvartalet 2021 landade det totala växthusgasutsläppet från den svenska ekonomin på 12,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Under samma period minskade Sveriges BNP med knappt en procent. Det innebär att den så kallade växthusgasintensiteten fortsätter att ha en minskad trend.

– Det betyder att utsläppen av växthusgaser per producerad krona i ekonomin minskar, säger Nils Brown.

Fakta: SCB:s miljöräkenskaper

Olika växthusgaser bidrar olika mycket till den globala uppvärmningen. För att kunna jämföras räknas de i statistiken om till att motsvara koldioxid (koldioxidekvivalenter) enligt en internationell metod från FN:s klimatpanel IPCC.

SCB:s miljöräkenskaper redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Det ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö. Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker.

Även Naturvårdsverket publicerar statistik om preliminära utsläpp, men utifrån ett territoriellt perspektiv: utsläpp och upptag som skett inom Sveriges gränser. Naturvårdsverket redovisar internationella transporter separat.