I Stock 1271523891

Bild: iStock

Kvinnor med missbruk är mer utsatta för våld i nära relation än andra

Länsstyrelsens kartläggning av våldsutsatthet i nära relation hos kvinnor i Västmanland som är missbrukare visar att de är mer utsatta än genomsnittet av befolkningen. Resultatet pekar på att det finns en tydlig koppling mellan våldsutsatthet samt sexuella övergrepp och missbruk.

Länsstyrelsen Västmanland och Mälardalens universitet har tillsammans med länets socialtjänst, beroendevård samt kriminalvård genomfört studien ”Vem ser oss? En studie om kvinnor i missbruk och deras upplevelser av våld i nära relation”.

För att bättre kunna möta den här gruppens behov behöver forskare och myndigheter arbeta tillsammans med de verksamheter som möter dessa kvinnor. Helhetsbilden är viktig för att kunna identifiera kvinnornas alla behov och därmed kunna ge dem rätt stöd. Resultaten kommer ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet i länet.

– Våldsutsatta kvinnor med missbruk och beroendeproblematik är en särskilt utsatt grupp i länet som behöver belysas och få ökade möjligheter till stöd och skydd, säger Pernilla Börjesson, Länsstyrelsen Västmanland.

Syftet var att kartlägga förekomsten av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld bland kvinnor med missbruk av alkohol och/eller narkotika i Västmanlands län samt undersöka huruvida deras erfarenheter av våld i nära relation påverkar deras pågående missbruksbehandling.

– Studien kan ligga som grund för länets verksamhetsutveckling vid framtagande av behovsanpassade insatser för målgruppen, säger Pernilla Börjesson, Länsstyrelsen Västmanland.

Nära hälften av de deltagande kvinnorna har varit utsatta för grovt våld och fyrtio procent har fått skador som krävt akutvård. Sexuellt våld var vanligt förekommande, nära hälften av kvinnorna uppgav att de har fått skador vid sexuellt umgänge. Nästan alla, nittiosex procent av kvinnorna, har utsatts för verbala kränkningar. Några av kvinnorna har fått insatser för sin våldsutsatthet, det kan exempelvis vara stödsamtal. Samtliga har fått insatser för sitt missbruk och majoriteten var väldigt nöjda med socialtjänstens insatser.

– Målgruppen tillhör en av de mest utsatta grupperna i samhället och det har länge varit en lågt prioriterad grupp inom forskning. Det är den första studien i sitt slag i Sverige och studien har ett högt värde för Västmanlands utveckling men även som förstudie inför framtida fördjupade undersökningar, säger Charlotta Hellström, Lektor i folkhälsovetenskap, Mälardalens universitet.

Missa inga nyheter från oss