Viktigare än någonsin är att utveckla former för samverkan och partnerskap mellan samhällsaktörer som aktivt vill vara en kraft för framtiden. Mål 17 poängterar just detta. Sveriges kommuner och regioner (SKR) menar att det är avgörande för genomförandet av de globala målen att flera samhällsaktörer, den privata sektorn, det samlade civilsamhället, kommuner och regioner och forskningen samverkar.

Länsstyrelsen i Västmanland publicerade i januari 2021 en nulägesrapport där man ser att det största utmaningarna för länet finns inom social hållbarhet med målen: Ingen fattigdom (mål 1), Ingen hunger (mål 2), God utbildning för alla (mål 4) Minskad ojämlikhet (mål 10) samt Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16). Även målen Hållbar konsumtion och produktion (mål 11), Bekämpa klimatförändringarna (mål 13) och Ekosystem och biologisk mångfald (mål 15) ställer höga krav på utveckling och omställning i en hållbar riktning både för länet och för Sverige.

Region Västmanland skriver i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) från 2020 att de utmaningar länet står inför rör en mängd politiska områden och kan inte klaras av en enskild aktör eller organisation. Samverkan och dialog med olika aktörer och nätverk krävs där man tillsammans bidrar med kunskap och kompetens för att nå framgång.

Förbundet Agenda 2030 är en regional arena som säkerställer kunskap och nätverkande för genomförande av Agenda 2030 i regionen – ”kittet” mellan sektorerna! Förbundet föddes 1994 i Västmanland och har med åren utvecklats till att bli en gränslös brobyggare för alla aktörer som vill bidra till en hållbar värld.

Vi tror verkligen på vikten av en arena där offentlig, ideell, och privat sektor möts för att nå framgång. Inte minst frågan om hur vi involverar ungdomar och unga vuxna i arbetet med Agenda 2030 i länet är något som vi lägger särskild vikt vid och där vi ser stor utvecklingspotential i vårt län.

Vi driver projekt och skapar nätverk för näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor. Vi bygger arenor för dialog där unga kan möta beslutsfattare och näringsliv. Vi utvecklar utbildningsmaterial och genomför utbildningar kopplat till de globala målen. Vi är en strategisk partner när det handlar om hållbar utveckling.

Det är inte långt kvar till år 2030.

Tillsammans blir vi och gör bättre, låt oss börja nu!

Förbundet Agenda 2030

Caroline Närhi, ordförande

Maria Lindelöf, vice ordförande

Caroline 2552

Caroline Närhi

Ledamot, Västerås Folkhögskola

Om Caroline: https://fa2030.se/artikel/forbundet-agenda-2030-moter-caroline-narhi

IMG 6078

Maria Lindelöf

Vice ordförande, Bostads AB Mimer

Om Maria: https://fa2030.se/artikel/forbundet-agenda-2030-moter-maria-lindelof