Karta globala malen logo och ikoner

Når vi målen med Agenda 2030?

Hur lever vi i Västmanlands län upp till de globala målen enligt Agenda 2030? Vilka är våra styrkor och vilka är våra utmaningar? Länsstyrelsen har tagit fram en regional nulägesanalys av Agenda 2030 i Västmanlands län som visar på läget.

Västmanlands län presterar huvudsakligen som riket i sin helhet för samtliga globala mål, både när det gäller nivån i dagsläget som utvecklingen över tid. Länet ligger särskilt väl till inom Hållbar energi för alla, mål 7, samt inom flera indikatorer som hör ihop med Hållbara städer och samhällen, mål 11. Länet presterar också bättre än riksgenomsnittet avseende vissa indikatorer inom flera av de globala målen.

– Vi har tagit fram den här analysen för att få veta var vi i Västmanland står när det gäller de globala målen. Det ska fungera som ett underlag för att våra fortsatta insatser för att nå målen ska träffa behoven så bra som möjligt, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

De största utmaningarna för länet finns inom social hållbarhet med mål 1 : Ingen fattigdom, mål 2: Ingen hunger, mål 4: God utbildning för alla, mål 10: Minskad ojämlikhet samt mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

I ett globalt perspektiv innebär målen mål 11: Hållbar konsumtion och produktion, mål 13: Bekämpa klimatförändringar och mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald höga krav på utveckling och omställning i en hållbar riktning både för länet och för Sverige.

”Det finns aspekter att beakta inom samtliga globala mål. Västmanlands län är i huvudsak på rätt väg i den hållbara utvecklingen, men utifrån indikatorerna kan utvecklingen likväl stärkas och intensifieras, eller i vissa fall säkerställa att utvecklingen fortsätter i befintlig takt.”

landshövding Minoo Akhtarzand