IMG 8793

Behov av renovering och mer plats för idrott

I en enkät från Riksidrottsförbundet uppger nästan 50 procent av de svarande västmanländska idrottsföreningarna att de bedriver sin verksamhet på en anläggning som har ett stort behov av renovering. Samtidigt svarar 29 procent att de har tvingats tacka nej till nya medlemmar på grund av platsbrist.

48 procent av de västmanländska föreningarna upplever ett stort renoveringsbehov på den anläggning där de bedriver sin verksamhet

I en enkät till idrottsföreningar har Riksidrottsförbundet ställt frågor om idrottsytor och anläggningar. Totalt har 5 500 föreningar i hela landet svarat, varav 152 i Västmanland fördelat på 43 idrotter. Resultatet visar bland annat att hela 48 procent av de västmanländska föreningarna upplever ett stort renoveringsbehov på den anläggning där de bedriver sin verksamhet.

- Tittar vi på kommunala anläggningarna är många byggda på 60- och 70-tal. Så mycket behöver renoveras samtidigt. Behoven handlar inte bara om upprustning av själva idrottsytan utan även om sociala ytor, omklädningsrum, läktare, dusch och toaletter med mera, berättar Kristin Pleick, distriktsidrottschef på RF-SISU Västmanland.

29 procent av de svarande idrottsföreningarna i Västmanland uppger samtidigt att de har tvingats tacka nej till nya medlemmar på grund av brist på plats eller tid. Det gör att alla som vill idrotta inte kan göra det när och där de vill eftersom föreningar tvingas säga nej. Samtidigt arbetar idrottsrörelsen hårt för att rekrytera, återrekrytera efter pandemin och behålla barn och få fler ungdomar i rörelse efter pandemin.

- Ska idrottsrörelsen klara av att vara den samhällskraft vi behöver vara även framöver måste det finnas förutsättningar att fortsatt kunna bedriva bra verksamhet för barn, unga, vuxna och äldre. Då krävs både ändamålsenliga anläggningar och ytor samt tillgång till skog och mark som gör det möjligt att idrotta. Dessutom vet vi att det är viktigt att kunna idrotta i sitt närområde. Forskning visar att det är en nyckel för att få fler fysiskt aktiva, vilket även är bra för folkhälsan, konstaterar Kristin Pleick.

”Forskning visar att det är en nyckel för att få fler fysiskt aktiva, vilket även är bra för folkhälsan”

Kristin Pleick, distriktsidrottschef på RF-SISU Västmanland.

Jonnie Nordensky är projektledare för Plats för idrott på Riksidrottsförbundet. Han berättar att problemen syns i hela Sverige, inom de flesta idrotter, oavsett om föreningar hyr eller äger idrottsplatsen.

- Kommunerna mäktar inte alltid med renoveringarna själva utan skulle behöva få ett stöd från staten. Regeringen har nyligen beslutat att upprätta en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid som Centrum för idrottsforskning fått i uppdrag att driva. Vi tror att den i framtiden kan vara ett stöd både vid renovering och när det behöver byggas nytt, menar Jonnie Nordensky.

Fler siffror ur anläggningsenkäten

48 procent av föreningarna i Västmanland upplever att det finns ett stort renoveringsbehov på den anläggningen/plats som föreningen idrottar på (43 procent i hela landet).

29 procent av föreningarna i Västmanland har tvingats säga nej till nya medlemmar på grund av brist på yta/tid (28).

27 procent av föreningarna i Västmanland upplever ett stort behov av mer utrymme (27).

25 procent av föreningarna i Västmanland upplever ett stort behov av mer tider på respektive anläggning (28).

19 procent av föreningarna i Västmanland upplever kostnader som en stor utmaning (22).

15 procent av föreningarna i Västmanland upplever att deras anläggning inte är tillgänglig för funktionsnedsatta (16).

Källa: Riksidrottsförbundet