Bild: iStock

Idrottspolitiska program behövs för långsiktiga prioriteringar

Coronapandemin har slagit hårt mot Västmanland, Sverige och världen. Vi i står inför tuffa prioriteringar i flera år framåt. Idrottsrörelsen vill vara en del i den omstart vi behöver både i Västmanland och Sverige.

Pandemin har synliggjort de utmaningar samhället har med en ökande segregation och ökande hälsoklyftor. Klyftor som riskerar att bli ännu större de kommande åren. Sverige hade redan innan pandemin Nordens mest inaktiva barn. I Västmanland kan vi genom undersökningen Liv och hälsa ung se att endast 37 procent av tjejerna och 54 procent av killarna lever upp till rekommendationerna om daglig fysik aktivitet.

Vi vet att rörelse, idrott och fysisk aktivitet är ett av de bästa sätten att förebygga ohälsa

Fortfarande har alltför få kommuner en utvecklingsplan för idrottsanläggningar. I Västmanland svarar bara två av länets tio kommuner att de har en sådan plan idag. Dessutom har Sverige ett anläggningsbestånd som till stora delar byggdes under 1960- och 1970-talet och därmed är gamla och slitna. Det behövs både upprustningar, anpassningar och nybyggnationer för att möta idrottens nuvarande och framtida behov.

Vi vet att rörelse, idrott och fysisk aktivitet är ett av de bästa sätten att förebygga ohälsa. Ett rikt och tillgängligt utbud av idrottsanläggningar och fysiska aktivitetsmiljöer i närområdet gör att vi rör oss mer – och därmed blir friskare. Idrott i förening är dessutom en av få mötesplatser över gränser i vårt samhälle. Idrott är så mycket mer än en rolig fritidsaktivitet och en central pusselbit i ett hållbart samhälle.

Region Västmanland har gett RF-SISU Västmanland i uppdrag att i samverkan processleda och skriva fram ett idrottspolitiskt program för regionen. Många kommuner i Sverige ser också idrottens kraft och har tagit fram ett idrottspolitiskt program som ledstång för att ge idrottsrörelsen så bra förutsättningar som möjligt. Det programmet kommer att hjälpa kommunerna att göra rätt prioriteringar de kommande åren. I dagsläget saknar sex av kommunerna i Västmanland en sådan långsiktig idé om idrottens roll. Vi hoppas att regionens initiativ nu ska leda till att fler kommuner tar fram egna strategiska planer.

Utan plats för idrott riskerar vi att bygga in ohälsa och segregation. Därför behövs långsiktiga kommunala planer för idrotten när samhället ska resa sig efter coronapandemin. Planer som beaktar de utmaningar som finns och skapar förutsättningar för idrottsrörelsen att även fortsatt bidra till att vi håller oss friskare, möts över gränser och ger möjlighet för individer att växa. Allt för att göra idrottsrörelsen, Västmanland och Sverige starkare.

JA

Jan Andersson

ordförande RF-SISU Västmanland

KP

Kristin Pleick

distriktsidrottschef RF-SISU Västmanland

OU

Oscar Uusitalo

ansvarig anläggningsfrågor RF-SISU Västmanland