Uteplats20 Peakock20 Blue20 4

Bild: Jonas Ingerstedt

Måla medvetet

Det finns en uppsjö av färger i handeln, men det som är viktigt att tänka på är att välja färg som är miljömärkt.

IMG 2639

Bild: Lotta Görling

All färg innehåller någon form av lösningsmedel vars uppgift är att göra färgen målningsbar och sedan dunsta bort. Lösningsmedlet har alltså inget att göra med den kvarvarande färgytans kvalitet. Traditionellt har de flesta färger innehållit organiska lösningsmedel som är farliga för oss människor och vår omgivande miljö

– Den största skillnaden i färgen kom för cirka 10 år sedan, då slutade man med lacknafta i produkterna, för oss som bryter färg märks det tydligt att ångorna har försvunnit, säger Tommy Dahl från Öbergs färg i Västerås.

Miljöfrågorna har blivit allt viktigare under de senaste åren och allt fler av kunder vill handla miljöanpassat. Öbergs arbetar för att hålla ett så bra och miljövänligt sortiment som möjligt.

– Vi är ISO- certifierade och har arbetat länge med miljöfrågor. Våra produkter ska vara miljövänliga och göra så liten skada på miljön som möjligt. Utomhusfärg är ett exempel på färg där ett miljömedvetet val gör stor skillnad. Vi säljer mest Alcros färg som arbetar mot att bli 100 procent miljömärkt, idag är de 99 procent så målet är nära.

”Fuska inte med underarbetet”

Tommy Dahl

Miljömärkta färger är lätt att hitta, svårigheten blir att hitta ett miljömärkt rengöringsmedel.

– Det står att det är biologiskt nedbrytbara och det är oftast produkter som man spär ut vilket gör att de blir svaga när produkten når marken. Till exempel fasadtvätt som man spär ut och sedan sköljer av, vilket gör att det blir en mindre mängd som hamnar i naturen.

Men naturen hjälper till att hålla färgen fräsch längre, den kalla och torra vintern gör att färgen inte blir ”prickig”. Det märks tydligt de år de haft en kall vinter på försäljningen av tvätt.

– Vid fuktiga årstider så blir det förändringar på fasade, även för de fasader som har nära till åkrar får lätt prickar.

Har du något tips inför kommande säsong?

– Fuska inte med underarbetet, och titta gärna vilka nya produkter som har kommit till oss. Nya bortsar och penslar är alltid roligt att få arbeta med, tipsar Tommy.

Titta efter dessa märkningar

IMG 2666

Bild: Lotta Görling

Kemikalielagar styr märkning

I Sverige och inom EU finns en samling lagar som reglerar hur olika information ska se ut på kemiska produkter. Ämnes- och preparatdirektiven, som ersatts av CLP-förordningen, styr hur märkning ska se ut för produkter med miljö- eller hälsorisker. VOC-direktivet styr hur mycket lösningsmedel som får finnas i olika produkter och hur detta ska visas på etiketten.

Svanen

Svanens vision är ett hållbart samhälle där vi alla väljer de mest miljöanpassade produkterna. Svanen är det officiella nordiska miljömärke som hanteras av ett icke vinstdrivande bolag på uppdrag av regering och riksdag. Svanen kontrollerar att produkterna uppfyller högt ställda krav genom tester från oberoende laboratorier, intyg och kontrollbesök. Märkningen gäller oftast i tre år, därefter höjs kraven successivt och företaget måste ansöka om märket på nytt. På så sätt driver man fram allt mer miljöanpassade produkter. Produktkraven innebär att färgen måste ha god täckförmåga, att inga hälso- eller miljöfarliga metaller samt att inga cancerframkallande, mutogena eller fosterskadande ämnen ingår.

EU Ecolabel

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. Den handhas av Europeiska unionens miljömärkningsnämnd för enkel och exakt konsumentvägledning. Alla produkter som är märkta med EU Ecolabel har kontrollerats av oberoende organ för att garantera att de uppfyller stränga miljö- och prestandakriterier. Hänsyn tas till produktens miljöbelastning från råvara till avfall, det vill säga under produktens livscykel. Kraven gäller energiförbrukning , vattenförbrukning, luftförorening, avfallsproduktion, hållbart skogsbruk samt buller- och markföroreningar. Produktens användning av naturresurser vägs också in.

Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet verkar för bättre levnadsvillkor för människor med astma och allergiska sjukdomar. Svalan symboliserar förbundets rekommendation av bra produkter ur allergisynpunkt. Dels har allergiexperter granskat färgens innehåll, och dels utförs mätningar fyra veckor efter målning då emissionen av allergiframkallande ämnen ska vara så låg att den inte är mätbar.

BASTA

Basta och Beta är byggbranschens verktyg för att påskynda utfasningen av farliga ämnen från byggprodukter. Här utvärderas byggvaror däribland färg mot vissa fastställda hälso- och miljökrav. Basta-systemet bygger på leverantörernas egendeklarationer där de själva registrerar de byggvaror som uppfyller fastställda gränser för miljö- och hälsofarliga egenskaper. Leverantörernas uppgifter kontrolleras av särskilda revisorer som Basta anlitar.

Alcros Svanenmärkta produkter

För att klara av en Svanenmärkning krävs det att kvaliteten på produkten är lika bra eller bättre än de produkter som inte har märkningen. Svanen innebär stränga miljökrav på alla delar av innehållet och produktionen.