Utslapp

Svenska utsläpp fortsätter att öka

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin fortsätter att öka efter nedgången under pandemins första år. Den främsta orsaken är ett ökat flygresande.

Under tredje kvartalet 2021 ökade utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin med 2,7 procent jämfört med motsvarande period 2020, visar ny statistik från SCB. Utsläppen ökar i flera branscher.

– Men den totala ökningen det tredje kvartalet beror främst på ökande utsläpp från transportbranschen, i synnerhet från flygresor, säger Nils Brown, utredare på SCB i ett pressmeddelande.

Det är andra kvartalet i följd som utsläppen från den svenska ekonomin ökar jämfört med motsvarande period föregående år.

– Utsläppen minskade rejält under 2020 jämfört med 2019, mycket till följd av coronapandemin.

Bland annat minskade utsläppen från transportbranschen med över 30 procent under 2020, vilket till stor berodde på minskade utrikes- och inrikesflyg.

– Men under 2021 ökade resandet igen. Transportbranschens utsläpp gick upp 21 procent under tredje kvartalet förra året jämfört med motsvarande period 2020, säger Nils Brown.

Den något längre trenden pekar dock nedåt. För trots ökningarna 2021 är utsläppsnivåerna i många branscher lägre än motsvarande kvartal 2019.

Utsläpp från ekonomin

SCB:s miljöräkenskaper redovisar miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Utgångspunkten är den svenska ekonomins miljöpåverkan oavsett var i världen den sker. Under tredje kvartalet 2021 landade det totala växthusgasutsläppet från den svenska ekonomin på 12,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Under samma period ökade Sveriges BNP med 4,7 procent. Eftersom utsläppen minskade med 2,7 procent innebär det att den så kallade växthusgasintensiteten fortsätter att ha en minskad trend.

– Det betyder att utsläppen av växthusgaser per producerad krona i ekonomin minskar, säger Nils Brown.

SCB:s miljöräkenskaper

Olika växthusgaser bidrar olika mycket till den globala uppvärmningen. För att kunna jämföras räknas de i statistiken om till att motsvara koldioxid (koldioxidekvivalenter) enligt en internationell metod från FN:s klimatpanel IPCC.

SCB:s miljöräkenskaper redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Det ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö. Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker.

Även Naturvårdsverket publicerar statistik om preliminära utsläpp, men utifrån ett territoriellt perspektiv: utsläpp och upptag som skett inom Sveriges gränser. Naturvårdsverket redovisar internationella transporter separat.

Få kunskapen, idéerna och de nya lösningarna för ett hållbart samhälle