Wastage of food mostly seeing in hotels and party events 1157016402 2125x1416

Samarbete för minskat matsvinn: ”Vi har inte råd att slänga mat”

Ungefär en tredjedel av all mat som produceras slängs i stället för att ätas upp visar de senaste beräkningarna som IVL Svenska Miljöinstitutet, SLU och SCB har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket.

För att motverka det finns Samarbete för minskat matsvinn, som är en frivillig överenskommelse mellan aktörerna i livsmedelsbranschen och staten. Intresset för att vara med ökar stadigt visar årsrapporten.

– Vi har inte råd att slänga mat. Med utvecklingen i vår omvärld är det viktigare än någonsin att arbeta med att minska matsvinnet. Och bara genom att arbeta tillsammans kan vi ta ett helhetsgrepp om frågan och driva utvecklingen framåt, säger Maria Ahlm på IVL Svenska Miljöinstitutet, som är koordinator för Samarbete för minskat matsvinn.

Förutom det rena resursslöseriet som matsvinnet innebär står livsmedelsproduktionen för cirka 20–30 procent av de globala klimatutsläppen. Den orsakar också stora miljöproblem runt om i världen: övergödning, sprid­ning av kemikalier, minskad biodiversitet, regnskogsavverkning och utfiskning är några exempel.

Det finns också ekonomiska skäl till att minska matsvinnet: Varje krona som investeras kan man räkna med att få tillbaka 14 gånger om, enligt en studie från den internationella organisationen Champions 12.3 (namnet kommer från FN:s mål 12.3, att halvera det globala matsvinnet till 2030).

Främsta syftet med Samarbete för minskat matsvinn, ofta förkortat SAMS, är att identifiera var matsvinnet uppstår och vad grundorsaken är. På så sätt kan problemen åtgärdas och lösningarna spridas till fler.

Frivilliga överenskommelser är fram­gångsrika i andra europeiska länder, det visar exempel från Storbritannien och Norge där man har minsk­at matsvinnet betydligt genom samarbete i hela livsmedelsbranschen.

Datarapportering en viktig grund

SAMS årsrapport för 2021 berättar vad de nu runt 30 anslutna aktörerna har gjort tillsammans. Stort fokus ligger på standardisering av datarapportering, eftersom mätning av matsvinn är grunden för att kunna prioritera åtgärder och se vilken effekt de har.

– Resultaten visar tydligt att det man mäter kan man också göra något åt, säger Maria Ahlm.

Data från SAMS deltagare visar att matsvinnet per portion under 2021 har minskat i servicesektorn och att det totala matsvinnet i distributionsledet ligger relativt stilla. För livsmedelsindustrin arbetar SAMS med att ta fram nyckeltal som ska göra det möjligt att följa trenderna.

Under året har SAMS också tagit fram en handbok med praktiska tips för restauranger hur de ska rädda mer mat.

Vill du läsa mer? Anmäl dig till nyhetsbrevet